Yetişkin Eğitimi Dergisi, özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makalelerine, makale formatındaki kitap değerlendirmelerine, nitelikli çevirilere, sempozyum bildirilerine, röportajlara, politika analizlerine, vaka incelemelerine, alanla ilgili gözlem/görüşlere ve deneyim aktarımlarına sayfalarını açmaktadır.

Yetişkin Eğitimi Dergisi’ne gönderilecek hakemli makalelerin daha önce bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Diğer türdeki yazılar, başka yerde yayınlanmışlarsa nerede yayınlandıkları belirtilmek suretiyle gönderilebilir. Her türden yazının değerlendirme sürecine girmesi ile ilgili kararı yayın kurulu verecektir.

Hakemli makalelerde “kör hakemlik” ilkeleri benimsenmektedir. Yazılar, yayın kurulu kararı sonrasında, yazar bilgileri gizlenerek iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda gerek görülen yazılar üçüncü bir hakeme de gönderilebilir. Yazarlar hakem değerlendirmelerine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürecin nasıl ilerleyeceğine yayın kurulu karar verecektir.

Değerlendirme için gönderilen yazılarda herhangi bir şekilde sınıfsal, kültürel, etnik ayrımcılık ifadeleri ve/veya cinsiyetçi söylemler bulunması durumunda yazılar yayın kurulu tarafından yazara iade edilir. Bu tip ifadeler bulunan yazılar gönderen yazarların çalışmaları Yetişkin Eğitimi Dergisi’ne daha sonra da kabul edilmez.

Yetişkin Eğitimi Dergisi’nde yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar için herhangi bir telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanmış yazıların tamamının başka yerde yeniden yayınlanması Yetişkin Eğitimi Dergisi’nin onayına sunulmalıdır.

Yazılar İçin Genel Kurallar

 1. Dergiye gönderilecek tüm yazılar MS Word programında Bookman Old Style karakterinde, 12 punto, 12nk paragraf aralığı, 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 2. Hakemli yazılar için bir kapak sayfası hazırlanmalıdır. Kapak sayfası dışında herhangi bir yerde yazar bilgileri yer almamalıdır. Kapak sayfasında yazının başlığı, yazar ad(lar)ı, kurum bilgileri, iletişim bilgileri (posta adresi, email adresi, telefon), gönderme tarihi ve birden çok yazarlı yazılar için sorumlu yazar belirtilmelidir. Kapak sonrasındaki ilk sayfada yazının başlığı, Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. İngilizce uzun özet, yazar bilgilerine yer verilmeden yazının en sonunda yer almalıdır.
 3. Yazılar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmeli, yazar tarafından belirtilmek istenen herhangi başka bir husus varsa e-mail metninde ifade edilmelidir.
 4. Hakemli makalelerde ve diğer tür yazılarda kelime sınırı yoktur. Fakat ele alınan konunun en özlü biçimde ifade edilmesine özen gösterilmelidir. Hakemli makalelerdeki Türkçe özet 300-400 kelime, İngilizce uzun özet 800-1000 kelime olmalıdır. Her iki dilde beşer anahtar sözcük yazılmalıdır.
 5. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar hiyerarşik olarak şu biçimde yazılmalıdır:
  Birinci Düzey Altbaşlık : Xxxxxxxxxxxx (İlk harfi büyük ve koyu)
  İkinci Düzey Altbaşlık : Xxxxxxxxxxxxx (İlk harfi büyük ve italik)
  Üçüncü Düzey Altbaşlık : i) Xxxxxxxxxxx (i, ii, iii, vb. ile başlar)
  Dördüncü Düzey Altbaşlık : - Xxxxxxxxxxx (Tire işaretiyle başlar)
 6. Yazılarda paragraf başı içeriden olmamalı, iki paragraf arasında boş satır bırakılmamalıdır.
 7. Metin içindeki açıklamalar dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar 10 punto, tek satır aralıklı ve 6 nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır.
 8. Grafik, fotoğraf, tablo ve benzeri görseller metin içinde yer almalıdır.
 9. Metin içinde yazarlara ait kimlik ve iletişim bilgileri yer almamalıdır. Yazar bilgileri ayrıca yazının yer aldığı Word dosyasının “Özellikler” seçeneğinden de silinmelidir.
 10. Alıntılarda çift tırnak (“ ”), vurgulamalarda ise tek tırnak (‘ ’) kullanılmalıdır.

Referans Kuralları

 1. Bir kaynağa genel olarak referans verilecekse ve yazarının adı metinde geçiyorsa, parantez içinde sadece eserin yayın yılı yer almalıdır.
  Örnek: Rancière (2014) eğitim ve özgürleşme arasındaki ilişkiye farklı bir yerden bakmaktadır.
 2. Bir kaynağın belli bir sayfasına (veya sayfa aralığına) referans verilecekse ve yazarının soyadı metinde geçiyorsa, parantez içinde yayın yılı ve sayfa numarası/ sayfa aralığı yer almalıdır.
  Örnek: Toplumsal cinsiyetin anlamını kendi pratiklerinin ön kabulleriyle sınırlandıran feminist kuramların feminizmin içinde dışlayıcı toplumsal cinsiyet normları oluşturduğunu söyleyen Butler (2018:12) …
 3. Bir kaynağın belli bir sayfasına (veya sayfa aralığına) referans verilecekse ve yazarın adı metinde geçmiyorsa, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır.
  Örnek: Bir araştırma sırasında yapılan görüşme sosyal bir ilişkidir ve bu ilişkinin nasıl kurulduğu, ki bu tamamen araştırmacının sorumluluğundadır, o araştırmadan çıkan sonuçların bilimsel niteliğini doğrudan etkiler (Bourdieu vd., 2015: 919-945).
 4. Birden çok yazarlı bir kaynağa atıf yapılırken yazarların soyadları arasına “ve” konmalıdır. Şayet yazar sayısı üçten fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” yazılmalıdır.
  Örnek: Ortak Zenginlik’te belirtildiği üzere (Hardt ve Negri, 2011: 132) ...
  Örnek: Bir araştırma sırasında yapılan görüşme sosyal bir ilişkidir ve bu ilişkinin nasıl kurulduğu, ki bu tamamen araştırmacının sorumluluğundadır, o araştırmadan çıkan sonuçların bilimsel niteliğini doğrudan etkiler (Bourdieu vd., 2015: 919-945).
 5. Bir konuda birden çok kaynağa aynı anda referans verilecekse, bu kaynakları ayırmak için “;” işareti kullanılmalıdır.
  Örnek: Böylece kimlik politikaları doğrudan kimlik eleştirisine bağlanır (Hardt ve Negri, 2011: 328; Butler, 2018: 65-77).
 6. Bir yazarın aynı tarihli birden çok kaynağı kullanılmışsa, bu kaynakların yayın yıllarına bitişik olarak a, b, c … harfleri konulmalıdır.
  Örnek: Bauman, modernitenin katı haliyle akışkanlığı arasında özgürlük bakımından gözlediği farklılığı tartışmayı önemser (2013a; 2013b).
 7. Bir yazarın farklı tarihli kaynaklarına aynı anda referans verilecekse bu kaynakların yayın yılları arasına virgül konulmalıdır.
  Örnek: Araştırmaların kullandığı yöntemi anlattığı çalışmalarında Bourdieu (2010, 2012, 2015) …
 8. İkincil kaynağa referans verilecekse önce ikincil kaynağa ait bilgiler verilecek, bunun ardından “aktaran” ifadesi yazılarak ve aktaran kaynağa ait bilgiler belirtilecektir.
  Örnek: Düşünmeye ihtiyacımız olduğu için düşünürüz (Adorno, 1973: 408 aktaran Bauman, 2017: 75).
 9. Bir kurumun yayınına referans verilecekse kurum adı, yayın yılı ve varsa sayfa numarası sırasıyla yazılmalıdır.
  Örnek: Halk Eğitimi Merkezleri’ndeki sosyal kültürel kurslara katılan kadınlarla ilgili veriler (TÜİK, 2011: 29) …
 10. Süreli yayınlara referans,
  - Köşe yazısı/makale: Yazarın soyadı, yılı ve sayfa numarası.
  Örnek: Yazar, Türkiye’de yaygın eğitim faaliyetlerini değerlendirdiği bir yazısında (Uysal, 2016: 18) … 
  - Yazarı belli olmayan haber: Yayının adı (İtalik), tarihi ve varsa sayfa numarası.
  Örnek: Söz konusu okulun idarecileri hakkındaki iddialar (Cumhuriyet, 2017: 4) …
 11. Elektronik kaynaklar:
  - Bir internet sitesinde yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda, Belgenin başlığı, (belge tarihi). İnternet adresi. Son erişim tarihi, GG/AA/YYYY biçiminde yazılmalıdır.
  Örnek: Soma’nın 4. Yılında “Üçyüzbir” Belgeseli. https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema/2018/05/13/somanin-4-yilinda-ucyuzbir-belgeseli/. Son erişim tarihi, 13/05/2018
  - Süreli yayınlarda yazarı belli olan kaynağa referans: Yazarın soyadı ve yayın yılı.
  Örnek: Yazar, modern toplumda çalışma kavramına eleştirel gözle baktığı çalışmasında (Açan, 2016) …
 12. Metin içerisinde yer alan alıntıları kısaltmak için üç nokta şu şekilde kullanılmalıdır:
  Örnek: Yani müphemliğin merkezi özelliklerinden biri de … yeni bir zaman rejimi dayatmasıdır (Hardt ve Negri, 2011: 155).
 13. Dört satırı geçecek alıntılar için bir satır atlanarak içeriden paragraf başı yapılmalı ve alıntı, tırnak içinde olmaksızın, 1 satır aralığında ve 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
  Örnek:
  Toplumsal değişmenin olmazsa olmaz koşulu olan fail sorununda yeni durumu Bauman şöyle özetler (2017: 198):

  Birinci neden, “dünyayı ileri götürecek” bir eyleyenin dikkat çekici yokluğudur. Akışkan modernite çağının en can alıcı fakat cevaplanması en zor sorusu, (dünyayı daha iyi ya da daha mutlu bir yer yapmak için) “Ne yapmalı?” değil, “Bunu kim yapacak?” sorusudur.

 14. Kişisel görüşmelere verilecek referanslar şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Halk Eğitiminden yetişkin eğitimine, oradan da yaşam boyu öğrenmeye dönüşen kavram dünyasına kuşkuyla yaklaştığını belirten Geray (Kişisel görüşme, 17.04.2018) …

Kaynakça Yazımı

 1. Tüm kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 2. Yazarların soyadları, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 3. Bir yazarın birden çok eserinden yararlanılmışsa, yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.
 4. Kaynakça yazımı için gerekli olan bilgilerin eksik olması halinde aşağıdaki işaretler kullanılacaktır:
  tarih yok t.y.
  basım yeri yok y.y.
  yayıncı yok yay.y.
 5. Kitap şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Duman, A. (1999). Yetişkinler Eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınevi
 6. Derleme kitapta bölüm şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Ural, O. (2009). Yetişkin Eğitiminde Program Alanları. İçinde: A. Yıldız ve M. Uysal (der), Yetişkin Eğitimi. İstanbul: Kalkedon Yayınları
  Örnek: Stromquist, N.P. (2012). Kadınların Güçlendirilmesinde Eğitimin Rolü. İçinde: F. Sayılan (der), Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanak ve Sınırlar, Çev. F. Sayılan, Ankara: Dipnot Yayınları, 185-214
 7. Dergiden makale (söz konusu dergide aksi belirtilmedikçe) şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Aksoy, N. (2011). Türkiye Kamu Eğitiminde Gizli Ticarileşme: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşleyiş Biçimleri ve Eğitimi Ticarileştirme İşlevleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 35, 8-27
 8. Tez şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Baykal, N.S. (2010). Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika’da Halkın Eğitimi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi
 9. Süreli yayınlar şu şekilde yazılmalıdır:
  - Yazarı belli olan haber/köşe yazısının yazımı
  Örnek: Atay, T. (2018). 8 Mart’ta Erkek Olmak. Cumhuriyet, 7 Mart, 6.
  - Yazarı belli olmayan haber şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Cumhuriyet (13/05/2018). Balıkesir’de feci kaza.
 10. İnternet kaynakları şu şekilde yazılmalıdır:
  - Süreli yayında yazarı belli olan haber/köşe yazısının yazımı
  Örnek: Yeğin, M. (2018). Mutluluk Okulu. Gazete Duvar. 6 Mayıs. Son erişim tarihi, 13/05/2018
  - Süreli yayında yazarı belli olmayan haber şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Cumhuriyet (13/05/2018). Balıkesir’de feci kaza. Son erişim tarihi, 13/05/2018
  - Yazarı belli olmayan kaynakların yazımı: Belgenin başlığı. internet adresi. Son erişim tarihi, GG/AA/YYYY.
  Örnek: Soma’nın 4. Yılında “Üçyüzbir” Belgeseli. https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema/2018/05/13/somanin-4-yilinda-ucyuzbir-belgeseli/. Son erişim tarihi, 13/05/2018
  - Yazarı belli olan kaynakların yazımı: Yazarın soyadından sonra adının baş harfi (varsa tarih). Belgenin başlığı. internet adresi. Son erişim tarihi, GG/AA/YYYY.
  Örnek: Chomsky N (06.10.2012), Issues That Obama and Romney Avoid. http://www.zcommunications.org/issues-that-obama-and-romney-avoid-by-noamchomsky. Son erişim tarihi, 19.10.2012.
 11. Kurum raporu şu şekilde yazılmalıdır: Kurum adının kısaltması (Kurumun tam adı) (belge tarihi). Belgenin başlığı. Yayın yeri: Kurum adı/yayıncı.
  Örnek: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2011). İstatistiklerle Türkiye 2011. Ankara: TÜİK
 12. Kişisel görüşme şu şekilde yazılmalıdır:
  Örnek: Cevat Geray’la kişisel görüşme, 17.04.2018.
 13. Yazı içinde referans verilen ikincil kaynaklar Kaynakça içinde gösterilmemelidir.